دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 329-480 (مرداد و شهریور) 
4. ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

صفحه 375-388

سیده سحر سیدی نجات؛ قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی