دوره و شماره: دوره 5، شماره 16 - شماره پیاپی 1450994، بهار 1392، صفحه 1-202 (مدیریت ورزشی) 
7. بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق و ناموفق

صفحه 115-126

محمد حسن طباطبایی؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی