مقایسۀ عوامل مؤثر بر همذات‌پنداری هواداران با تیم‌های ورزشی باسابقه و تیم‌های تازه‌تأسیس (مطالعۀ موردی هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان)

اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ جواد خزایی پول؛ مهدی سلیمی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 191-213

https://doi.org/10.22059/jsm.2014.50462