نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22059/jsm.2023.354030.3101

چکیده

مقدمه: هدف این تحقیق ارائة الگوی خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در عراق بود.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع آمیخته و طرح آن اکتشافی متوالی است. در مطالعة کیفی روش تحقیق تحلیل مضمون و در بخش کمی پیمایشی بود. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را در بخش کیفی صاحب‌نظران (استادان دانشگاه، مدیران و مالکان باشگاه‌های ورزشی عراق) و در بخش کمی (کارکنان باشگاه‌های ورزشی و اعضای فدراسیون بسکتبال عراق) تشکیل می‌دادند. در بخش کیفی 17 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری آسان 240 پرسشنامه پاسخ داده شد. در این تحقیق به‌منظور بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج بخش کیفی پژوهش از شاخص‌های ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری و در بخش کمی از آلفای کرونباخ و روایی سازه استفاده شد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) اطلاعات کیفی و در بخش کمی داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: از طریق بازبینی مصاحبه‌های انجام‌گرفته با صاحب‌نظران در نهایت 77 مفهوم نهایی و با استناد به نتایج روابط بین مفاهیم شناسایی‌شده 12 مضمون فرعی و پنج مضمون اصلی تحت عنوان سطح زمینه، سطح تعامل، سطح پشتیبان، سطح اجرا و سطح نتیجه شکل گرفت. همچنین نتایج نشان داد خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در عراق تابع پنج سطح است، در پایین‌ترین سطح عوامل زمینه‌ساز و در بالاترین سطح به‌عنوان خروجی سیستم سطح نتیجه قرار دارد.
نتیجه‌گیری: بر این مبنا لازم است در خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی عوامل موصوف مطابق نقش آنها مورد توجه مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the Model of Privatization of Sports Clubs in Iraq Country

نویسندگان [English]

  • Mohanad Hasan Atiyah Alharmoosh
  • Mehdi Salimi

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to present the model of privatization of sports clubs in Iraq.
Methods:
The present study is of mixed type and its design is sequential exploratory. In the qualitative study, the research method was thematic analysis, and in the quantitative part, it was a survey. The participants of this research were experts in the qualitative part (university professors, managers and owners of Iraqi sports clubs) and in the quantitative part (staff of sports clubs and members of the Iraqi Basketball Federation). In the qualitative part, 17 people were selected purposefully, and in the quantitative part, 240 questionnaires were answered by easy sampling method. In this study, to check the quality and validity of the results of the qualitative part of the research, Lincoln and Gaba's (1985) evaluation indices, which include validity, transferability, reliability and verifiability, and Cronbach's alpha and construct validity were used in the quantitative part. Then, using Brown and Clark (2006) thematic analysis method, the qualitative information was analyzed, and in the quantitative part, the collected data were analyzed using the structural equation modeling method.
Findings: Through reviewing the interviews conducted with experts, finally 77 final concepts and based on the results of the relationships between the identified concepts, 12 sub-themes and five main themes under the title of context level, interaction level, support level, implementation level and the resulting surface was formed. Also, the results showed that the privatization of sports clubs in Iraq is subject to five levels, the lowest level is the underlying factors and the highest level is the output of the result level system.
Conclusion: Based on this, it is necessary to pay the attention of managers and policy makers to the above-mentioned factors according to their roles in the privatization of sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Outsourcing
  • Sport Clubs
  • Basketball
  • Iraq
Raheem, H R.,  & Al Shafia, A H. (2019). Administrative Privatization Trend of Sport Clubs Participating in Iraqi Soccer Primer League. Journal of Physical Education, 31(2), 51-59.
Razavi, M., Chopankare, V., Esmaeili, M., & Afshari, M. (2019). The Analysis of the Components Affecting Privatization of Iran Professional Soccer Clubs. New trends in sport management, 7(25), 81-92. (In persian)