نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت راهبردی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jsm.2023.358291.3135

چکیده

مقدمه: با پیچیده‌تر شدن رقابت در کسب‌وکارهای ورزشی، زمان و اطلاعات در تصمیم‌گیری اهمیت زیادی یافته‌اند. در این زمینه شهود می‌تواند برای کارآفرینان بهترین گزینه باشد، ازاین‌رو این پژوهش به‌دنبال یافتن نقش الهام در تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش آمیخته، از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر راهبرد در بخش مروری فراتحلیل و در بخش کیفی دلفی و تحلیل تماتیک است.
یافته‌ها: در گام اول با فراترکیب پیشینه از تعداد 26 مقاله، 42 شاخص شناسایی شد. در گام دوم در مصاحبه با خبرگان دانشگاهی 29 شاخص به روش تحلیل تِم استخراج و به روش دلفی 23 شاخص تأیید شدند که روایی به روش لاوشه و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی شد و در گام سوم 40 مضمون از تجربۀ زیستۀ شش نفر از رهبران کارآفرین ورزشی به روش روایت‌پژوهشی شناسایی شد که پایایی کدگذاری به روش ضریب پایایی هولستی تأیید شد که در نهایت پس از ترکیب و ادغام مراحل سه‌گانه 63 شاخص شناسایی شدند که تناسب و اعتبار 61 شاخص در قالب 10 بُعد با استفاده از آزمون t و معیارهای چهارگانۀ تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل تأیید شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها الهام کارآفرینانه با ایجاد هشت نقش قابلیت‌های هوشمندی، بهبود تصمیم‌گیری، قصد کارآفرینی، بهبود نگرش کارآفرینانه، تسهیل کسب‌وکار، تقویت روحیه و شخصیت‌ کارآفرین، تشخیص فرصت و اثربخشی فرصت در تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی نقش مثبت و با کانونی کردن ابعاد عدم اطمینان و تصمیم‌گیری غیرمنطقی در تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی نقش منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Inspiration in the Decision to Exploit Entrepreneurial Opportunities in Sports Businesses

نویسندگان [English]

  • Hiwa Bahramfard 1
  • Ghodratollah Bagheri Ragheb 1
  • Asadollah Kordnaeij 2

1 Department of Management and Accounting, Farabi School, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: As the competition in sports businesses becomes more complex, time and information have become important in decision making. Therefore, intuition can be the best option for entrepreneurs. Therefore, this research seeks to find the role of inspiration in deciding to exploit entrepreneurial opportunities.
Methods: This research is in terms of mixed method, in terms of developmental-applicative goal, and in terms of strategy, it is meta-analysis in the review section and Delphi and thematic analysis in the qualitative section.
Results: In the first step, 42 indicators were identified from the 26 articles, in the second step, 29 indicators were extracted by theme analysis and 23 indicators were confirmed by the Delphi method. and in the third step, 40 themes from the lived experience of 6 sports entrepreneur leaders were identified by the research narrative method, the reliability of coding was confirmed by the Holstein reliability coefficient method, and finally, after the combination and integration of the triple steps, 63 indicators were identified, which fit and validity 61 indicators in the form of 10 dimensions were confirmed using t-test and the four criteria of adaptation, comprehensibility, generalization and control.
Conclusion: According to the findings, entrepreneurial inspiration by creating eight roles of intelligence capabilities, improving decision-making, entrepreneurial intention, improving entrepreneurial attitude, facilitating business, strengthening the spirit and personality of the entrepreneur, recognizing the opportunity and the effectiveness of the opportunity in the decision to take advantage of entrepreneurial opportunities, and by focusing on the dimensions of uncertainty and decision-making Rationality plays a negative role in the decision to take advantage of entrepreneurial opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship in Sports
  • Entrepreneurial Inspiration
  • Opportunity Exploitation
  • Intuition
  • sports business
Azma, Fereydoun, Kargarzar, Betoul, & Saidi, Parviz. (1401). An analysis of entrepreneurial intuition in small and medium businesses under economic uncertainty. Studies of entrepreneurship and sustainable development of agriculture, (), -. (In persian)