نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران،مدیریت ورزشی،دانشجوی دکتری تخصصی دیریت راهبردی

2 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jsm.2023.358291.3135

چکیده

با پیچیده‌تر شدن رقابت در کسب‌وکارهای ورزشی، زمان و اطلاعات در تصمیم‌گیری اهمیت زیادی یافته اند در این ارتباط شهود می تواند برای کارافرینان بهترین گزینه باشد از اینرو این پژوهش بدنبال یافتن نقش الهام در تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه است. این پژوهش از نظر روش آمیخته، از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر استراتژی در بخش مروری فراتحلیل و در بخش کیفی دلفی و تحلیل تماتیک است. در گام اول با فراترکیب پیشینه از تعداد 26 مقاله 42 شاخص شناسایی شد در گام دوم در مصاحبه با خبرگان دانشگاهی تعداد 29 شاخص به روش تحلیل تِم استخراج و به روش دلفی تعداد 23 شاخص تایید شدند که روایی به روش لاوشه و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی شد و در گام سوم 40 مضمون از تجربه زیسته 6 نفر از رهبران کارآفرین ورزشی به روش روایت پژوهشی شناسایی شد که پایایی کد‌گذاری به روش ضریب پایایی هولستی تایید شد که نهایتا بعد از ترکیب و ادغام مراحل سه گانه 63 شاخص شناسایی شدند که تناسب و اعتبار 61 شاخص درقالب 10 بُعد با استفاده از آزمون t و معیارهای چهارگانه تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل تایید شد. بر اساس یافته‌ها الهام‌کارآفرینانه با ایجاد هشت نقش قابلیت‌های هوشمندی، بهبود تصمیم‌گیری، قصد‌کارافرینی، بهبود نگرش‌کارافرینانه، تسهیل کسب‌وکار، تقویت روحیه و شخصیت‌کارافرین، تشخیص‌فرصت و اثربخشی فرصت در تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارافرینی نقش مثبت و با کانونی کردن ابعاد عدم اطمینان و تصمیم‌گیری غیر منطقی در تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارافرینی نقش منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of inspiration in the decision to exploit entrepreneurial opportunities in sports businesses

نویسندگان [English]

  • hiwa bahramfard 1
  • ghodratollah bagheri ragheb 2
  • Asadollah Kordnaeij 3

1 University of Tehran, Sport Management, PhD Student of Strategic Direction

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

3 2. Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

As the competition in sports businesses has become more complicated, time and information have become very important in decision-making. In this connection, intuition can be the best option for entrepreneurs. Therefore, this research seeks to find the role of inspiration in the decision to exploit entrepreneurial opportunities. In terms of strategy, this research is meta-analysis in the review section and Delphi and thematic analysis in the qualitative section. In the first step, 42 indicators were identified from the 26 articles, in the second step, 29 indicators were extracted by theme analysis and 23 indicators were confirmed by the Delphi method. and in the third step, 40 themes from the lived experience of 6 sports entrepreneur leaders were identified by the research narrative method, the reliability of coding was confirmed by the Holstein reliability coefficient method, and finally, after the combination and integration of the triple steps, 63 indicators were identified, which fit and validity 61 indicators in the form of 10 dimensions were confirmed using t-test and the four criteria of adaptation, comprehensibility, generalization and control. According to the findings, entrepreneurial inspiration by creating eight roles of intelligence capabilities, improving decision-making, entrepreneurial intention, improving entrepreneurial attitude, facilitating business, strengthening the spirit and personality of the entrepreneur, recognizing the opportunity and the effectiveness of the opportunity in the decision to take advantage of entrepreneurial opportunities, and by focusing on the dimensions of uncertainty and decision-making Rationality plays a negative role in the decision to take advantage of entrepreneurial opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship in sports
  • entrepreneurial inspiration
  • Intuition. opportunity exploitation
  • sports business