نویسنده = ���������� ��������
بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ داود مودی؛ محمد کمالی


مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 237-255

فریبرز رمضانی؛ محمد کشتی دار؛ داود مودی