نویسنده = ���������� ������ �������� ������
تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 59-75

محمد حسن پیمان فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمد کاظم سجاد پور؛ مهرزاد حمیدی


چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه‌های استراتژیک

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 463-449

محمد حسن پیمان فر؛ سید یعقوب حسینی


ارزیابی کارایی 64 سالۀ کاروان ورزشی ج. ا. ایران در بازی‌های المپیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 687-700

سید محمود زنجیرچی؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ محمد حسن پیمان فر