تبیین الگوی تخمین ریسک‌های موجود در وظایف مدیران بر اساس چرخه مدیریت خطر پذیریAPMBOK: مطالعه موردی مدیران ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور

رضا فرخشاهی نیا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ اکبر فرید فتحی؛ مسلم شیروانی ناغانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 285-307

https://doi.org/10.22059/jsm.2020.286528.2307