نویسنده = ���������� ������ ��������
عوامل مؤثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه های ترکیه

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 171-191

خیام اکبری اصل هاسونی؛ میر محمد کاشف؛ فاطمه سادات حسینی


ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 5-21

مهرداد محرم زاده؛ زینب شاکر؛ میر محمد کاشف


شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 165-181

محمد صادق افروزه؛ مهرداد محرم زاده؛ میر محمد کاشف؛ محسن افروزه