نویسنده = ������������������ ������ �������� ������
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی (مطالعۀ موردی: ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد)

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 779-794

سیدعلی نقوی؛ میرمحمد اسعدی؛ سید حبیب اله میرغفوری


بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعة موردی : دختران دانشجوی دانشگاه یزد)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 83-100

سید حبیب اله میرغفوری؛ حسین صیادی تورانلو؛ سید حیدر میرفخرالدینی