سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نشریه مدیریت ورزشی اشتراک نداشته و جهت دریافت نشریات باید به دفتر نشریه مراجعه شود.