دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 487-635 (مهر و آبان) 
10. بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

صفحه 621-635

سجاد دوستداری؛ فریده اشرف گنجویی؛ بهزاد سهیلی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 795-950 پاییز 1394، صفحه 637-794 پاییز 1394، صفحه 487-635 تابستان 1394، صفحه 309-485 بهار 1394، صفحه 159-307 بهار 1394، صفحه 1-130