نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22059/jsm.2023.355490.3115

چکیده

مقدمه: آینده پژوهی روشی نظام‌مند برای نگاه به آینده بلند مدت در حوزه‌ای از فعالیت بشر و ترسیم استراتژی‌های توسعه و راه‌های دستیابی به آینده متصور است. تحلیل بازیگران یا ذینفعان فرآیندی است که به کمک آن افراد یا گروه‌هایی که بیشترین نفوذ و تأثیر را بر یک موضوع، مسئله، فعالیت، راهبرد یا تصمیم‌گیری دارند، شناسایی می‌شوند. لذا هدف از این تحقیق تحلیل بازیگران کلیدی توسعه ورزش شنا در ایران به روش مکتور است.

روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده پژوهی با ترکیبی از مدل‌های کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان مدیریت ورزشی و ورزش شنا با سابقه کار اجرایی در ورزش شنا بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 12 نفر از جامعه ذکر شده بودند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش بصورت کاملاً هدفمند انتخاب گردیدند.

یافته ها: در این پژوهش خبرگان، اهداف و راهبردهای اصلی مرتبط با توسعه ورزش شنا را شناسایی نمودند و سپس ماتریس‌های بازیگر – بازیگر و بازیگر – اهداف را تکمیل کردند. بیشترین میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بین بازیگران کلیدی توسعه ورزش شنا در ایران را وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون شنا، شیرجه و واتر پلو با 187 تأثیر بر دیگر بازیگران دارند.

نتیجه گیری: ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی برای فدراسیون، هیئت‌ها، مربیان و ورزشکاران شنا، تعیین معیار انتخاب رئیس فدراسیون و هیئت‌ها، حمایت و پشتیبانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک می‌تواند از عوامل مهم تأثیرگذار در توسعه ورزش شنا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Key Actors in Swimming Sport Development in Iran with MACTOR Method

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Askari
  • Mohammad Amin Toghyani Rizi

Department of Physical Education and Sport Sciences, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Future-oriented research is a systematic way to view the long-term future in a field of human activity and to draw expansion strategies and ways to achieve the thought future. Stakeholder or actors’ analysis is a process by which the people or groups, which have the most impact and influence on an issue, are identified. Therefore, the aim of this research is to analyze the key players in the expansion of swimming in Iran using Mactor.

Methods: This research was applied in terms of aim and was conducted based on the new methods of future-orientation science with a combination of qualitative and quantitative models in terms of nature. The statistical population of this research was sports management and swimming experts with executive experience in swimming. The sample size in this research was 12 people from the mentioned population. The participants in this research were selected completely purposefully.

Results: In this research, experts identified the main aims and strategies related to the expansion of swimming and then completed the actor-actor and actor-aims matrices. The greatest amount of direct and indirect influence among the key players in the expansion of swimming in Iran is the Ministry of Sports and Youth and the Federation of Swimming, with 187 influences on other players.

Conclusion: Providing support and incentive packages with the federation, delegations, coaches, and swimming athletes, determining the selection criteria for the head of the federation and delegations can be among the important influential factors in the expansion of swimming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future study
  • Key Actors
  • MACTOR method
  • Swimming development