نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه علامه طباطبایی

4 غیردولتی – غیرانتفاعی ایوان کی

10.22059/jsm.2023.354151.3107

چکیده

مقدمه:

هدف پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ دوچرخه سواری با رویکرد ترویج ورزش شهروندی بود.

روش‌پژوهش:

پژوهش حاضر، کاربردی، روش انجام آن کمّی، از نوع پژوهش‌های مُدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه متخصصین، کارشناسان دوچرخه‌سواری و ورزش شهروندی بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند (175=N). ابزار تحقیق، پرسشنامه محققساخته‌ برگرفته از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید (89/0=α). به‌منظور بررسی ساختار عاملی ابزار از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس، برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تحلیل عاملی تاییدی ابزار از روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Pls استفاده شد.

یافته‌ها:

نتایج تحقیق نشان داد از میان عوامل مختلف همچون مدیریت ارتباط بخش علمی و اجرایی ورزش، تمرکز بر مهارت افزایی جوانان، برنامه ریزی اصولی، عوامل سیاسی ـ اقتصادی با بار عاملی (89/0) و حمایت سازمان‌های مرتبط (86/0) بیشترین تاثیر را داشتند.

نتیجه‌گیری:

بر اساس نتایج تحقیق جهت ترویج و توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری بایستی ظرفیت‌های استفاده از دوچرخه‌ را در سطح شهرها افزایش داد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد علاوه بر همکاری همه‌جانبه نهادهای متولی ورزش شهری، طراحان و برنامه‌ریزان شهری نیز در برنامه‌ریزی مسیرهای دوچرخه سواری، اصول استاندارد را باهدف ایجاد انگیزه و جذب شهروندان به ورزش دوچرخه‌سواری متعاقب آن تغییر رفتار و دستیابی به پایداری اجتماعی شهری رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the development of cycling culture with the approach of promoting citizenship sports

نویسندگان [English]

  • mehdi mahmoodi yekta 1
  • Zahra Hemmatyar 2
  • ali khazaei 3
  • Mohsen Zarifi Khamene 4

1 Faculty Member

2 Master's degree in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Allameh Tabataba'i University  

4 Non-Governmental-Non-Profit Ivan Kay University

چکیده [English]

The purpose of the research was to analyze the factors affecting the development of cycling culture with the approach of promoting citizenship sport.

Methods:

The present study was applied, the method of doing it quantitatively, the type of research of structural equation. The statistical population was all experts, cycling and citizenship experts who were selected by sampling (n = 175). The research tool was a researcher -made questionnaire from library studies and interviews with experts whose reliability was calculated through Cronbach's alpha (α = 0.89). In order to investigate the instrument's factor structure, the exploratory factor analysis test was used to evaluate the structural validity of the exploratory factor analysis and to evaluate the instrument's confirmation factor analysis of the minimum squares through PLS software.

The results of the research showed that among various factors, such as communication management of the scientific and executive part of sports, focusing on youth skill development, principled planning, political-economic factors with a factor load (0.89), and support of related organizations (0.86) had the greatest impact. had the

Based on the results of the research, to promote and develop the cycling culture, the capacity of using bicycles should be increased at the city level. In this regard, it is suggested that in addition to the all-around cooperation of the institutions in charge of urban sports, urban designers and planners should also follow the standard principles in planning cycling routes to motivate and attract citizens to cycling, subsequently changing their behavior and achieving urban social sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cycling culture
  • political-economic factors
  • citizen sports
  • women'؛ s cycling