نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22059/jsm.2023.354030.3101

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش ارائه الگوی خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی کشور عراق بود.

روش پژوهش: رویکرد پژوهش از نوع استقرایی، راهبرد‌های آن نظریه داده بنیاد رهیات گلیزر و روش پیمایشی و نوع آن آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و در بخش کمی صاحب نظران حوزه شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان وزارت ورزش، مدیران، مربیان و کارکنان تیم ها و باشگاه های بسکتبال عراق بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعه کیفی از نوع مصاحبه باز و در بخش کمی پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در مطالعه کیفی از تکنیک تحلیل مضمون روش براون و کلارک، جهت بررسی روابط بین مضامین شناسایی شده در مطالعه کمی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و سرانجام جهت سنجش روایی سازه و بررسی تعامل بین متغیرهای تحقیق به‌ترتیب از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل‌سازی ساختاری تفسیری رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد.

یافته ها: از طریق بازبینی مصاحبه‌های انجام گرفته با صاحب‌نظران در نهایت 77 مفهوم نهایی و با استناد به نتایج روابط بین مفاهیم شناسایی شده 12 مضمون فرعی و پنج مضمون اصلی تحت عنوان سطح زمینه، سطح تعامل، سطح پشتیبان، سطح اجراء و سطح نتیجه شکل گرفت. همچنین نتایج نشان داد خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در عراق تابع پنج سطح است، در پایین‌ترین سطح عوامل زمینه‌ساز قرار دارد و در بالاترین سطح به‌عنوان خروجی سیستم سطح نتیجه قرار دارد.

نتیجه گیری: بر این مبنا لازم است در خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی عوامل موصوف مطابق نقش آنها مورد توجه مدیران و سیاست‌گذاران مربوطه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of privatization of sports clubs in Iraq country

نویسندگان [English]

  • Mehdi Salimi 1
  • Mohanad Hasan Atiyah Alharmoosh 2

1 Department of Sport Management, University of Isfahan,

2 Ph. D. Students in Sport Management Department, Sport Sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of research was to present the model of privatization of sports clubs in Iraq country.

Methods: The statistical community of this research in the qualitative part, experts and in the quantitative part experts in the field included university professors, managers and experts of the Ministry of Sports, managers, coaches and staff of Iraqi basketball teams and clubs. In order to analyze the data in a qualitative study using the Brown and Clark theme analysis technique, to examine the relationships between the themes identified in a quantitative study using the structural equation modeling method, and finally to assess the construct validity and to examine the interaction between research variables. Second order confirmatory factor analysis method and interpretive structural modeling of partial least squares approach were used.

Findings: Through reviewing the interviews conducted with experts, finally 77 final concepts and based on the results of the relationships between the identified concepts, 12 sub-themes and five main themes under the title of context level, interaction level, support level, implementation level and the resulting surface was formed. Also, the results showed that the privatization of sports clubs in Iraq is subject to five levels, the lowest level is the underlying factors and the highest level is the output of the result level system.

Conclusion: Based on this, it is necessary to pay the attention of managers and policy makers to the above-mentioned factors according to their roles in the privatization of sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Outsourcing
  • Sport Clubs
  • Basketball
  • Iraq