نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس دکتری

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jsm.2022.350965.3056

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل توسعه ورزش تربیتی در کشور ایران بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات متوالی ـ اکتشافی و از نظر نوع داده‌ها کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران تربیت‌بدنی به تعداد 10000 نفر بود. به منظورجمع‌آوری و داده‌ها ابتدا پرسشنامه محقق‌ساخته با نظر و تایید 30 نفر از خبرگان شامل اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی، معاونین تربیت‌بدنی و معلمان تربیت‌بدنی تهیه شد. این پرسشنامه‌ دارای 7 مولفه و 33 سوال بود و پیش از توزیع روایی و پایایی آن، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی توسعه ورزش تربیتی در 7 بعد شامل: توسعه برنامه درس تربیت‌بدنی، کیفیت بخشی برنامه درس تربیت‌بدنی، توسعه ورزش قهرمانی دانش‌آموزان، توسعه ورزش همگانی دانش‌آموزان، ارتقای کیفی فضا و تجهیزات ورزشی، توسعه سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در دانش‌آموزان و تقویت و توانمندسازی منابع انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ می‌توان بیان کرد که توسعه ورزش دانش‌آموزی فرآیندی پویا,و دینامیک است و برای تحقق آن و حصول پیامدهای توسعه، ذی‌نفعان، استراتژی‌ها، فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش با هم عمل می‌کنند. از این‌رو سیاست‌گذاران باید به هنگام تدوین سیاست‌های توسعه ورزش دانش‌آموزی ذی‌نفعان، استراتژی‌ها، برنامه ها و فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation a model for the development of educational sports of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadnoor MOHAYYA 1
  • mohammad Ehsani 2
  • marjan saffari 3
  • Rasool Norouzi Seyed Hossini 4

1 Ph.D. student, sports sciences Departmen, College of Humanities, University of Tarbiat Modares, Tehran , Iran.

2 Tarbiat Modares University

3 Tarbiat Modares University

4 Associate professor in sport management, physical education department, Humanities faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

AbstractIntroduction: The purpose of this study was to compilate a model for the development of educational sports in the country.

Methods: The present study is a sequential- exploratory research and is quantitative in terms of data type. The statistical population of the study included all physical education teachers with 10,000 people. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was prepared with the opinion and approval of 30 experts, including professors and specialists in sports management, physical education assistants and physical education teachers. This questionnaire had 7 components and 33 questions and was approved before its validity and reliability distribution.

Results: The results showed that the development strategy of educational sports in 7 dimensions including: development of physical education curriculum, quality of physical education curriculum, development of students 'championship sports, development of students' public sports, quality improvement of space and sports equipment, development of motor literacy and healthy and active lifestyle It was evaluated in students and the strengthening and empowerment of human resources.

Conclusion: Based on the research results, it can be stated that the development of student sports is a dynamic process and to achieve it and achieve development consequences, stakeholders, strategies, processes and paths of sports development work together. Therefore, policymakers should consider stakeholder strategies, processes, and ways of developing sports when formulating student sports development policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport development
  • educational sport
  • development implications