نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روش ها و برنامه های آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم انسانی، موسسه آموزش عالی نقش جهان، بهارستان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکترای مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

10.22059/jsm.2022.345313.2993

چکیده

هدف این پژوهش تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی‌ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی بود که با به کارگیری ترکیبی از روش آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی ﺟﺎمعه آماری شامل اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال، از جمله رئیس، نایب رئیسان و دبیر فدراسیون، تعدادی از روسای کمیته های فدراسیون، تعدادی از روسای هیئت های استانی، نمایندگانی از مربیان، داوران، ورزشکاران و پیشکسوتان رشته بسکتبال بودند. روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه برابر با 35 نفر بود. ﺟﺎمعه آماری بخش کمی شامل خبرگان، کارشناسان و اساتید مدیریت ورزشی بودند (35N=). نمونه پژوهش، به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. پس از برگزاری جلساتی با اعضای شورای راهبردی فدراسیون ، پرسشنامه عوامل داخلی و خارجی تهیه و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. بیانیه چشم انداز و ماموریت فدراسیون در شورای راهبردی و با هدایت تیم پژوهش تعیین شدند. نتایج نشان داد فدراسیون دارای 21 نقطه قوت و 23 نقطه ضعف است و با 12 فرصت و 8 تهدید مواجه می ‌باشد. براساس تحلیل SWOT در مجموع 20 استراتژی شامل 4 استراتژی SO، 5 استراتژی ST، 6 استراتژی WO و 5 استراتژی WT برای فدراسیون بسکتبال ج.ا.ا تدوین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of a strategic plan of the Basketball Federation of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad javadipour 1
  • Somayeh Rahbari 2
  • ssaeed jafari 3
  • mandana rasoli 4

1 Associate Professor, Department of Educational Methods and Programs, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Humanities, Naghshejahan Institute of Higher Education, Baharestan, Isfahan, Iran

3 Ph.D Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran;

4 Assistant Professor of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a strategic plan of the Basketball Federation of the Islamic Republic of Iran. The present study was applied in terms of purpose and in terms of nature, analytical and exploratory, The sampling method was purposive and the sample size was 35 people. Statistical community in the quantitative part included experts, specialists, and professors of sports management After holding meetings with members of the Strategic Council of the Federation in order to identify the current position of the Basketball Federation and identify internal strengths and weaknesses and opportunities and threats surrounding, a questionnaire of internal and external factors was prepared and provided to the statistical community. The federation vision statement and the mission statement were determined in the strategic council under the guidance of the research team. The results showed that this federation has 21 strengths and 23 weaknesses and faces 12 opportunities and 8 threats. Based on SWOT analysis, a total of 20 strategies including 4 SO strategies, 5 ST strategies, 6 WO strategies and 5 WT strategies were developed for the Basketball Federation of the Islamic Republic of Iran. According to SWOT analysis, the results obtained from the algebraic sum of internal and external factor evaluation matrices showed that the Iranian Basketball Federation is strategically in the ST position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball Federation
  • Strategic Planning
  • Strategy
  • Strategic Position