نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان

3 دانشیار مدیریت ورزشی و مدیر مشارکت های پژوهشی، دانشکده تجارت، دانشگاه لاتروب، ملبورن، استرالیا

چکیده

شعف مشتری نوعی حالت عاطفی و پیوند عاطفی ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌های شعف مشتریان محصولات ورزشی بود. روش تحقیق به صورت کیفی از نوع تحلیل مضمونی بود. جامعه آماری تحقیق افرادی بود که سابقه و تجربه زیسته استفاده از کالا و خدمات ورزشی حداقل برای پنج سال را داشتند که باستفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه‌گیری تا رسیدن محقق به اشباع نظری انجام شد 2+19n=). روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری تا رسیدن به مضمون‌های نهایی انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها در چهار بعد عوامل مشتری (با دو مضمون تخصص و منحصر به فرد بودن محصول)؛ بعد خدمات (مضمون اصلی تمایز در ارائه خدمات)؛ بعد محیط( مضمون جو دوستانه و حمایتی و تعاملات حرفه‌ای) و بعد کارکنان(مضمون دانش و آگاهی تخصصی و در نظر گرفتن روحیات مشتری) صورت گرفت. نتایج این تحقیق می‌تواند شرکت‌ها و بازارهای ارائه محصولات ورزشی را قادر سازد تا عوامل اثرگذار در ایجاد شعف مشتری که نوعی حالت عاطفی عمیق است و باعث وفاداری مشتری می‌شود را شناسایی کند و در بازار پر رقابت امروز مشتریان وفادار خود را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Inquiry the key components of sports product customer delight: Thematic analysis

نویسندگان [English]

  • Farid Ganji 1
  • sardar mohamadi 2
  • Geoff Dickson 3

1 university of kurdistan

2 Associate Professor of Sports Management - Department of Physical Education and Sports Sciences - Faculty of Humanities and Social Sciences - Kurdistan University

3 Associate Professor of Sports Management and Director of Research Partnerships, Business School, Latrobe University, Melbourne, Australia.

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the happiness indicators of customers of sports products. The research method was qualitatively thematic analysis . The statistical population of the study was people who had lived and experienced experience in using sports goods and services for at least five years and were selected as a sample using purposive and available sampling method. Sampling was performed until the researcher reached theoretical saturation, and thus the sampling process was stopped (n = 19 + 2). The data collection method was semi-structured interview. In order to analyze the data, the inductive coding method was used to reach the final themes Analysis of findings in four dimensions of the customer (with two themes of expertise and product uniqueness); Service dimension (the main theme of differentiation in service delivery); The environment dimension (friendly and supportive atmosphere and professional interactions) and the staff dimension (specialized knowledge and awareness and customer spirits). The results of this research can enable companies and markets to offer sports products to identify the effective factors in creating customer happiness, which is a kind of deep emotional state and causes customer loyalty, and in today's competitive market, its loyal customers.

Keywords: customer delight, sports products, environment, employees, thematic

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Thematic analysis"؛ Customer delight"؛ Employees"؛ Sports products"؛
  • "؛ Environment"