نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر؛ شناسایی و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌های توانمندساز آموزش رشته علوم ورزشی با تاکید بر روش‌های نوین تدریس می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با ترکیبی از روش های کمی و کیفی بود. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، 18 نفر و بخش کمی نیز 83 نفر از اساتید هیئت علمی رشته علوم ورزشی بودند. نمونه آماری براساس روش شبکه‌ای یا زنجیره‌ای برآورد شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته حاضر، توسط 15 نفر از اساتید مذکور تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه نیز مقداری قابل قبول 84/. بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تائیدی، تی تک‌نمونه ای، فریدمن و خی‌دو استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار در تحقیق حاضر به ترتیب شامل: شرافت علمی، نظام مدیریت آموزشی، عوامل مربوط به مدرسان، محتوای آموزشی، عوامل برنامه ریزی آموزشی، امکانات و فضای آموزشی، عوامل مربوط به دانشجویان و نهایتاً نظام ارزشیابی آموزشی بودند. همچنین با توجه به کمتر بودن میانگین بدست آمده در وضعیت موجود اکثر مولفه ها، می‌توان گفت که در این زمینه بایستی برطبق راهکارهای علمی و عملی ارائه شده در آخر تحقیق حاضر برای رشد هر چه بیشتر این مولفه ها و اعتلای روش‌های نوین آموزش رشته‌ علوم ورزشی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing the Most Important Empowerment Indicators of Sport Science Education

نویسندگان [English]

  • Mohamadamin Sayadi 1
  • abolfazl farahani 2
  • leila ghorbani 3
  • Hamid Ghasemi 4

1 Department of sports management , Payam Noor University of Tehran, Iran.

2 Department of sports management , Payam Noor University of Tehran, Iran.

3 Department of sports management , Payam Noor University of Tehran, Iran.

4 Department of sports management , Payam Noor University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

Identifying and Analyzing the Most Important Empowerment Indicators of Sport Science Education with Emphasis on New Teaching Methods

Aim: The purpose of this study is identifying and analyzing the most important empowerment indicators of sport science education with emphasis on New Teaching Methods. Methodology: The research method was descriptive-analytical and a combination of quantitative and qualitative. The statistical population of this study included 18 faculty members in the qualitative section and 83 faculty members in the quantitative section, and the statistical sample was estimated based on network sampling. A researcher questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was confirmed by the 15 faculty members. The reliability coefficient of the questionnaire was 0/84. For data analysis, Kolmogorov-Smirnov, factor analysis, one sample T-test, Friedman and Chi-square tests were used. Result: The results showed that the most important indicators in this study based on priority order were: academic honor, educational management system, teacher-related factors, educational content, educational planning factors, educational facilities, student-related factors, and finally educational evaluation system. Conclusion: Also, according to the lower average of the existing status of these components, it can be said that the responsible managers should be act according to the scientific and practical solutions presented at the end of this research to further develop these components and promote new teaching methods in the sports science field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student"
  • " Teaching"
  • " Sport Science"
  • " educational empowerment"
  • "