نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگده علوم اجتماعی،دانشگاه کردستان ، کردستان، ایران

2 دانشگاه کردستان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان،

4 مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان،

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل عوامل مؤثر بر مصرف ورزش منظم در بین دانشجویان ‏دانشگاه‌های ایران مبتنی بر نظریه شانک می‌باشد. پژوهش به روش آمیخته اجرا شد نحوه جمع‌آوری داده‌ها ‏شامل مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه و روش تحلیل مضمون بود .جامعه آماری کلیه دانشجویان غیر ‏تربیت‌بدنی دانشگاه‌های ایران بودند که به‌طور منظم در هفته حداقل سه روز فعالیت ورزشی داشتند در ‏بخش کیفی جهت طراحی پرسشنامه 41 مصاحبه هدفمند با نمونه‌هایی که دارای شرایط پژوهش ‏بودند،انجام گرفت و نتایج از روش تحلیل مضمون کدگذاری شد در مرحله دوم تحلیل تم ،مصاحبه‌ها در ‏قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 30 نفر از خبرگان قرار گرفت و به روش دلفی ‏تحلیل شد در بخش کمی 736 نمونه‌ به روش تصادفی از دانشگاه های گشور انتخاب شد، که ‏درنهایت 711 پرسشنامه صحیح ، جمع‌آوری و موردبررسی قرار گرفت. در این تحقیق از سه بعد شناسایی شده، عوامل درونی شامل عوامل ادراکی، عملکردی،جسمانی و ذهنی – روانی به‌عنوان ‏مهم‌ترین عامل در مصرف ورزش منظم دانشجویان شناخته شد عوامل موقعیتی و بیرونی به ‏ترتیب از اهمیت کمتری برخوردار بودند.بنابراین، برنامه‌ریزی فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی ‏مطابق با عوامل درونی دانشجویان در افزایش مصرف منظم و پیوسته ورزش در بین دانشجویان ‏تأثیرگذار است.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of factors affecting ‎regular exercise consumption among Iranian ‎university students based on Shank theory

نویسندگان [English]

  • ARMAN Sohrabi 1
  • Saeed Sadeghi borojerdi 2
  • Behzad Izadi, 3
  • Arman Ahmadizad, 4

1 ‎, Department of Physical education, Faculty of Social and Humanity Sciences, University of ‎Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran ‎

2 faculty member of kurdistan university

3 ‎. Assistant Professor, Department of Physical education, Faculty of Humanities and Social Sciences , University of ‎Kurdistan,

4 Dept. Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences , University Of Kurdistan

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of factors affecting regular exercise consumption among Iranian university students based on Shank theory. The research was conducted in a mixed method. The data collection method was library studies, questionnaire and content analysis method. The statistical population was all non-physical education students of Iranian universities who regularly exercised at least three days a week in the qualitative part to design a questionnaire. Purposeful interviews were conducted with samples that had research conditions and the results were coded by content analysis method. In the second stage of theme analysis, the interviews were provided to 30 experts in the form of a researcher-made questionnaire and analyzed by Delphi method. The quantitative part of 736 samples was randomly selected from Geshour universities, and finally 711 correct questionnaires were collected and examined. In this study, from three identified dimensions, internal factors including perceptual, functional, physical and mental-psychological factors were recognized as the most important factor in regular and continuous exercise of students. Situational and external factors were less important, respectively. Planning extracurricular activities in accordance with students' internal factors is effective in increasing regular and continuous consumption of sports among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal factors of sports consumption, , external factors of sports consumption, regular &lrm
  • sports, consumption, participation in active sports,situational factors