نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر مدلسازی روابط خطی اخلاق حرفه‌ای با صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان فدراسیون-های ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (1000N=) بوده که از بین آنها نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج شده نشان داد که اخلاق حرفه‌ای تأثیر مستقیم مثبت و معناداری برابر با 652/0 و تأثیر غیرمستقیمی برابر با 088/0 بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد. همچنین، اخلاق حرفه‌ای با ضریب مسیر 309/0 بر صلاحیت حرفه‌ای و درنهایت صلاحیت حرفه‌ای با ضریب مسیر 287/0 بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشت. در اثرگذاری این متغیر، مؤلفه صلاحیت رفتاری با بارعاملی 93/0 بیشترین نقش را داشت. در اثرگذاری مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز بعد قانونی با بارعاملی 92/0 بیشترین نقش را داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده، داشتن اخلاق حرفه‌ای می‌تواند زمینه ویژگی‌ها، دانش و نگرش مثبت بیشتر به شغل و درنتیجه ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم نماید و ارتقاء اخلاق حرفه‌ای کارکنان فدراسیون‌های ورزشی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بالاتر را به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است مدیران فدراسیون‌های ورزشی شرایط ارتقاء اخلاق حرفه‌ای را برای کارکنان خود ایجاد نمایند تا شاهد اثربخشی بیشتری در فدراسیون‌ مربوطه باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the linear relationships between professional ethics with professional competencies and social responsibility of sport federation’s staff

نویسندگان [English]

  • Negar Rezvani 1
  • maryam mokhtari dinani 1
  • Rasool Norouzi Seyed Hossini 2

1 Alzahra university

2 Corresponding author, Assistant professor in sport management, physical education department, Humanities faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to "modeling the linear relationship between professional ethics with professional competencies and the social responsibility of sport federation’s staff". The statistical population of the study consisted of all employees of sport federations (N=1000). The research sample was selected from them. The results showed that the theoretical model of the present study in the field of path analysis had good empirical-theoretical assumptions. The research findings, while confirming the extracted model, showed that professional ethics had a positive and significant direct effect of 0.652 and an indirect effect of 0.088 on social responsibility. Also professional ethics with a path coefficient of 0.309 has a positive and significant effect on professional competence. Professional competencies with a coefficient of 0.287 have a significant and positive effect on social responsibility. In effecting this variable, Behavioral Competencies with a factor load of 0.93 had the most important role. Also, in effecting social responsibility, legal dimension with a factor load of 0.93 had the most important role. Based on the results, having professional ethics can provide the background of more characteristics, knowledge and positive attitude to the job and thus promote social responsibility, and promote the professional ethics of employees of sports federations, professional competencies and It will lead to higher social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral competencies
  • professional competencies
  • professional ethics
  • social responsibility
  • sports federations