نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران.

چکیده

کارآمدی معلمان تربیت‌بدنی به عنوان مهم‌ترین متغیر سازمان‌های آموزشی به مشخصه‌های رفتاری پویا و بکارگیری ایده‌های جدید بستگی دارد؛ هدف این پژوهش بررسی تأثیر شخصیت پویا بر کامیابی شغلی و رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود (675) که تعداد 246 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسش‌نامه شخصیت پویا باراتی و همکاران (2018)،کامیابی شغلی ایمران و همکاران (2020) و رفتارهای خلاقانه آکگاندوز و همکاران (2018) بود. پس از اطمینان از پایایی درونی ابزار تحقیق به روش آلفای کرونباخ و برازش مطلوب الگوی پژوهش، داده‌ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر الگوی پژوهش نشان داد که شخصیت پویا اثری مثبت و معنی‌دار بر کامیابی شغلی و رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی دارد. همچنین اثر شخصیت پویا بر رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی کامیابی شغلی مثبت و معنی‌داربود. لذا می‌توان از طریق جذب و آموزش معلمان برخوردار از شخصیت پویا، ضمن تقویت رفتارهای خلاقانه و بسترسازی کامیابی شغلی معلمان، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت آموزش را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of proactive personality on job thriving and creative behaviors of physical education teachers in Golestan province

نویسندگان [English]

  • hamidreza ghezelsefloo 1
  • Mohammad Mahdi Yazarloo 2
  • Nasser Bay 3

1 Assistant Professor, Faculty of Humanities and Sport Science, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

2 1. MA Student in Sport Management, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Iran.

چکیده [English]

The effectiveness of p.e teachers as the most important factor of educational organizations depends on proactive behavioral traits and the application of new ideas. Therefore, purpose of research was investigation the effect of proactive personality on job thriving and creative behaviors of physical education teachers in Golestan province. The research method was descriptive and structural equations. The statistical population included all physical education teachers in Golestan province(675) in which 246 people were selected as a statistical sample by stratified sampling. Data collection tools were three questionnaires: Bharati al.'s(2018) Proactive Personality, Imran et al.'s (2020) Job thriving questionnaire and Akgunduz et al.'s (2018) Creative Behaviors questionnaire. After ensuring the internal reliability of the research instrument by cronbach's alpha and the optimal good of fit of the research model, the data were analyzed using Smart PLS software.The results of path analysis of the research model showed that proactivity personality had positive and significant effect on job thriving and creative behaviors of physical education teachers. Also, the effect of proactivity personality on the creative behaviors of physical education teachers with the mediating role of job thriving was positive and significant. Therefore, it is possible to increase productivity and improve the quality of education by attracting and training teachers with proactivity traits, while strengthening creative behaviors and laying the groundwork for teachers' career success

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proactivity Personality
  • Job Advancement
  • Creative behaviors
  • Job Thriving
  • Physical .Education Teacher