نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی ورزش،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل گفتمان غالب بر ورزش قهرمانی بانوان کشور و تعیین اینکه چه کسانی و چه پدیده‌هایی بر این گفتمان بیشترین تأثیر را دارند، می‌باشد. روش پژوهش بر اساس ماهیت داده‌ها کیفی و از نوع روش تحلیل گفتمان است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 42 نفر از بانوان قهرمانی است که در دهه 90 (هجری شمسی) در لیست افراد اعزامی به مسابقات جهانی المپیک و پارالمپیک 2012 و 2016 قرار داشتند. یافته‌ها حاکی از تأثیر عوامل مختلفی بر توسعة ورزش قهرمانی بانوان، می‌باشد. این عوامل در قالب 2 مقوله اصلی بازدارنده و تقویت‌کننده دسته‌بندی شدند. عوامل بازدارنده شامل: عدم حمایت مالی دولت، عدم حمایت مسئولین، تبعیض جنسیتی، عدم امکانات باشگاهی، محدودیت‌های زیرساختی، فرهنگ مردسالاری، عدم دریافت پاداش؛ و عوامل تقویت‌کننده شامل: اعتماد به نفس، حمایت خانواده، پشتکار، انگیزه بالا، حمایت مربی، روحیه کار تیمی، اخلاق حرفه‌ای، توجه به ارزش‌های دینی و فرهنگ ورزش بانوان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the dominant discourse on women's championship sports in the country (with emphasis on the championship during of the 90 decade)

نویسندگان [English]

  • matin taleghani 1
  • Zahra Hazrati somee 2
  • Asghar Mohajeri 3

1 PhD Student in Sports Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Asistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran, hazrati14@yahoo.com

3 Asistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran,

چکیده [English]

The present study was conducted to identify and analyze the dominant discourse on women's championship sports in the country and to determine who and what phenomena have the greatest impact on this discourse.The research method based on the nature of the data is qualitative and the analysis method is based on discourse analysis and based on the purpose is applied research. The statistical population of this study includes 42 women champions who were included in the list of people sent to the 2012 and 2016 World Olympic and Paralympic Games findings of discourse analysis show, various factors affect the development of women's championship sports. These factors are classified into two main categories: Deterrents and Reinforcing factors. Deterrents include: lack of material and moral support of government officials, gender discrimination, lack of club facilities, infrastructure restrictions, patriarchal culture, lack of rewards; and reinforcing factors include: self-confidence, family support, perseverance, high motivation, coach support, teamwork, professional ethics, attention to religious values and women's sports culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sports
  • Discourse analysis
  • dominant discourse
  • Olympics
  • women