نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استادیار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و روایی سنجی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ‌ایران بود. تحقیق حاضر از لحاظ رویکرد، آمیخته، ماهیت، اکتشافی- میدانی، استراتژی پدیدارشناسانه و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. شیوه جمع-آوری داده‌ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و در بخش کمی پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان و مدیران حوزه مدیریت ورزشی و علوم قضایی و اساتید حوزه علوم قضایی و مدیریت ورزشی بودند که 15 نفر از آنان به‌عنوان نمونه تحقیق به شیوه هدفمند، گلوله برفی در بخش کیفی تحقیق در نظر گرفته شدند. 320نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و فدراسیون های ورزشی اعضاء نمونه تحقیق را در بخش کمی تشکیل دادند. عوامل انگیزه مالی، برنامه ریزی، برون سازمانی تصمیم گیری، درون سازمانی، دولت و حاکمیت، رانت، دلالی و لابیگری، رسانه ، ساختار ، سوء مدیریت، شفافیت قوانین، ضعف قوانین، عامل مدیریتی، عملکرد سیاسیون، عوامل انگیزشی، عوامل حقوقی، فساد مالی، ماهیت ورزش، مدیریت منابع، منافع سیاسی، نظارت بر قوانینبه عنوان شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران کشف و مورد روایی سنجی قرار گرفت که همگی دارای کیفیت بالا و متوسط رو به بالا با محاسبه Q2 گزارش شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

indicators and components affecting the financial corruption in sport industry (Exploration and validation with mixed approach)

نویسندگان [English]

  • maghsoud najafi kolouri 1
  • Mohammad Hami 2
  • Vahid Shojaei 3
  • mohsen bagherian Farahabadi, 4

1 Student of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch

2 Assistant Professor / Islamic Azad University of Sari Branch

3 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

4 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, oloum tahghighat Branch. Tehran, iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and validate the indicators and components affecting financial corruption in Iranian sports industry. The present study was mixed, nature, field exploration, phenomenological and survey strategy in terms of approach, and was applicable in terms of purpose. The data collection method was in-depth and semi-structured interviews (qualitative part) and was questionnaire in the quantitative part. The statistical population of the study was comprised of experts and managers in the field of sports management and judicial sciences and professors in the field of judicial sciences and sports management, 15 of whom were considered as snowballs as a sample of the research in a targeted manner. also 380 employees and experts of the Ministry of Sports and Sports Federations formed the members of the research sample in a quantitative part by determining the sample size of structural equations, which finally 320 of them were considered as the sample size. After performing the exploratory factor analysis process, . Factors of financial motivation, planning , extra-organizational decision-making, intra-organizational, government and governance rent , Brokerage and lobbying, media, structure, mismanagement , transparency of laws, weakness of laws , managerial factor , Politicians' performance, Motivational factors , Legal factors , Corruption, The nature of sport , Resource management , political interests , monitoring of laws were discovered and validated as indicators and components affecting corruption in the Iranian sports industry, all of which are of high and medium quality. The above were reported by calculating Q2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport industry
  • financial corruption
  • validation
  • sport nature
  • rent and brokerage