طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعۀ روابط ایران و ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند، متأثر از مفاهیم کلان و خرد متفاوتی بوده که بارها توسط کشورهای غربی به‌ویژه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. دیپلماسی عمومی و به‌طور خاص دیپلماسی ورزشی از ابزارهای پرکاربرد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سیاسی ایالات متحده در توسعه و تقویت قدرت نرم خود در جهان است که جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موفقیت‌های سال‌های اخیر در حوزۀ بین‌الملل ورزش از جمله کسب مقام هفدهم در میان 206 کشور جهان در بازی‌های المپیک 2012 می‌تواند با استفاده از این ظرفیت به توسعۀ تعاملات خود در عرصۀ بین‌الملل کمک کند. هدف از پژوهش حاضر در ابتدا کشف مفاهیم تقویت‌کنندۀ قدرت نرم ایران از دریچۀ ورزش و نیز طراحی الگوی مطلوب مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ توسعۀ روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی به‌ویژه ایالات متحده بود. در ادامه با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS به بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت مدلسازی ساختاری- تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد هفت عامل توسعۀ تجاری، امور دینی، تعاملات، امور فرهنگی، انسجام ملی، امور دیپلماتیک و دوستی در چهار سطح متأثر از فضای ورزشی کشور ایران در عرصۀ بین‌الملل بوده است.

کلیدواژه‌ها


Rahmani M. General diplomacy and Foreign Policy (In Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 2015. p. 63-90.
keshavarz Shokri A. Cultural Diplomacy in the Middle East: Community Evolution and the Need to Use New Tools (In Persian)]. Culture communication studies. 2013;14p 7-29.
Sabbaghian A. Sport Diplomacy (In Persian)]. Culture- Communication Studies. 2016;16(31):132-51.
Grix J, Hpulihan B. Sports mega-events as part of a nations soft power srrategy:the cases of Germany (2006) and the UK (2012). The British journal of politics & Internatinal Relation. 2014;16(4).
Li Y. Public Diplomacy Strategies of the 2008 Beijing Olympics and the 2012 London Olympics: A Comparative Study. International Journal of the History of Sport. 2013;30:1723- 34.
Murray S. Moving beyond the ping-pong table: sports diplomacy in the modern diplomatic environment. Public Diplomacy Magazine. 2013;9:11-6.
Cha VD. Winning is not enough: Sport and politics in east Asia and beyond. The International Journal of the History of Sport. 2013;30(11):1287-98.
Nauright J, Schimmel KS. The political economy of sport: Springer; 2005.
Murray S, editor Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. Artigo apresentado no International Symposium on Cultural Diplomacy Anais Berlim; 2011.
Shariati Feizabadi M. Designing and Modeling the Components of Sport Diplomacy in the Development of International Relations(In Persian)]. PHD Thesis Tehran University. 2015.
Sajjadi SN. Olympic centenary (1896-1996) (In Persian)]. Payam Noor. 2000.
Štulajer I, Štulajter M. Significance of Sport in International Relations. Journal of Modern Science. 2016(2 (29)):381-8.
Khabiri M. the Role of Sport in Public Diplomacy in the Islamic Republic of Iran. Center of Studies and Strategic Research. 2014.
Deos A. Sport and relational public diplomacy: the case of New Zealand and Rugby World Cup 2011. Sport in Society. 2014;17(9):1170-86.
Bakhshi chenari A, Goodarzi M, Sajjadi SN, jalali farahani m. Providing Solutions for Empowering and Promoting Sport Diplomacy in Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Communication Management in Sport Media. 2019;6(23):80-90.
Shariati Feizabadi M, Nazemi M. Peace Making Role of Sport (In Persian)]The Social Cultural Strategy Journal. 2017;6(24):163-88.
Aziz Abadi M. The place of sport in domestic and international politics for peace and friendship. Journal of Politic. 2018;4(14):113-23.
Bagheri Y, Shariati Feizabadi M, Nazarian A. Interpretative Structural Modeling (ISM) of Sport Diplomacy Components. Journal of Sport Management. 2016;8(5):797-821.
Shahrezaei F, Shirzadi R. Role of Sports in Development of International Relations of the Islamic Republic of Iran (1997 – 2013) (In Persian)]. Strategic Studies on Youth ans Sports. 2016;15(32):35-60.
Jankovic S. Enhancing international dispute settlement: the role of sports diplomacy. International Journal of Diplomacy and Economy. 2017;3(3):264-78.
SCHNEIDER RC. Sport as a Facilitator of Positive International Relations. International Journal of Sport Culture and Science.4(Special Issue 3):843-51.
Boyacioğlu F, Oğuz AG. The Role of Sports in International Relations. Acta Universitatis Danubius Relationes Internationales. 2016;9(1).
Fozooni B. Religion, politics and class: conflict and contestation in the development of football in Iran. Soccer & Society. 2004;5(3):356-70.
Munt V. Game, Set, Match: Sports and the Future of Diplomacy. 2015.
Chehabi HE. Sport diplomacy between the United States and Iran. Diplomacy and Statecraft. 2001;12(1):89-106.