تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را ورزشکاران شهر تهران تشکیل داده بودند. نمونه آماری، مشتریان مجموعه‌های ورزشی 5 منطقه شهری از بین 22 منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیری آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، شامل مناطق 1،5،6،8،20 بودند. روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس همچنین حجم نمونه متشکل از 250 نفر بود. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 9 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و معماری مورد بررسی و سپس در بین نمونه مورد نظر پخش گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 76/0 محاسبه گردید همچنین از الگوریتم پی ال اس برای آزمودن فرضیات استفاده شد. خروجی نرم افزار حاکی از این بود که تمامی متغیرها تحقیق دارای اثرگذاری مثبت بر گرایش شهروندان به اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بود. بطور کلی می توان گفت معماری و نحوه طراحی اماکن ورزشی بر جذب و گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی مثمرثمر بوده متولیان امر در هنگام طراحی باید به معماری اماکن براساس فرهنگ، نحوه دسترسی و سایر شاخص های بدست آمده توجه ویژه نمایند.

کلیدواژه‌ها