بررسی موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM)در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند - دکتری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

3 عضو هیات علمی/دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت (ی-سی.ار. ام) در ادارات ورزش و جونان استان خراسان جنوبی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه و نمونه آماری کلیه کارکنان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بودند که تعداد آن ها برابر با 120 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی 15 سوال بود که موانع پیاده سازی مدیریت (ی-سی.ار. ام) را از جنبه های مختلف ارزیابی می کرد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی و روایی سازه معنادار مشاهده شد. پایای آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه ها، در نهایت 92 پرسشنامه ارزیابی شد. براساس نتایج پژوهش، موانع و مشکلات به سه دسته موانع ساختاری، اجتماعی و فناوری اطلاعات تقسیم شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد، 12 مانع اصلی در پیاده سازی (E-CRM) وجود دارد (m>3). مهمترین موانع عبارت از مدیریت دانش (4)، هزینه های اولیه اجرا (78/3)، ابزارهای کاربردی یکپارچه (61/3)،... بنابراین لازم است ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی برای اجرای مدیریت (ی- سی.ار. ام) مدیریت دانش را سرلوحه کار خود قرار دهد و در ابعاد ساختاری و اجتماعی تجدید نظر ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها