نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به استفاده از خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی از طریق بسط مدل پذیرش فناوری است. در این پژوهش از امنیت، اعتماد، سازگاری و حریم خصوصی به‌عنوان باورهای دیگری که تأثیر بسزایی در پذیرش استفاده از خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی دارند، به‌منظور توسعۀ مدل پذیرش فناوری استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، ترکیبی از پرسشنامۀ الجهتانی (2011)، لین (2007) و ویجایاساراثی (2004) است. جامعة آماری پژوهش هواداران تیم‌های فوتبال شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 351 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونۀ پژوهش بررسی شدند. پایایی سؤالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 تعیین شد و به‌منظور سنجش روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوا توسط صاحب‌نظران و متخصصان تجارت الکترونیک و خرید الکترونیکی استفاده شد. همچنین به‌منظور سنجش روایی مدل از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد و براساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط متغیرهای پژوهش تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که سازگاری، مفید بودن، سهولت استفاده و امنیت بر نگرش نسبت به خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی تأثیرگذارند. یافته‌ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت مفید بودن بر تمایل افراد نسبت به این نوع خرید است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Factors Affecting the Acceptance to Purchase Tickets Online in Sport Events (Case Study: Football Fans in Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • Akbar Jaberi 1
  • mohammad Khabiri 2
  • javad khazaei pool 3
  • mehdi moradi 4

چکیده [English]

 The aim of the current study was to analyze those factors affecting the tendency to purchase tickets online in sport events based on developed model of technology acceptance. In this study, security, trust, adoptability, and privacy as other beliefs that have a remarkable influence on the acceptance to purchase tickets online in sport events were applied to develop the technology acceptance model. The research method was descriptive – survey and the data were collected by a combination of Al-Gahtani (2011), Lin (2007) and Vijayasarathy (2004) questionnaires. The population consisted of football fans in Isfahan city and 351 fans were randomly selected by Cochran formula as the sample of this study. The reliability of the questionnaire was found to be 0.87 according to Cronbach’s alpha and the content validity of questionnaires was verified by viewpoints of experts of electronic purchasing and electronic business. In addition, to measure the validity of the model, structural equation modeling was applied. The relationship of the variables were verified based on SEM results. AMOS and SPSS were used for data analysis. The results showed that the adoptability, usefulness, convenience and security had significant effects on tendency to purchase tickets online in sport events. The findings also showed the positive effect of usefulness on tendency towards this kind of purchasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • online purchasing
  • sport events
  • Technology Acceptance Model
  • ticketing
1. احمدی ده قطب‌الدینی، محمد (1389). «روابط ساختاری بین سازه‌های مدل پذیرش دیویس»، فصلنامۀ اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال دوم، ش پنجم، ص 142-129.
2. جعفرپور، محمود؛ رحمان سرشت، حسین (1388). «ارائۀ یک مدل از خرید الکترونیکی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاه‌های کشور»، فصلنامۀ تحقیق‌های بازرگانی، (52)، ص: 247-211.
3. حمیدی، مهرزاد (1387). مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، تهران: بامداد کتاب، چ چهارم، ص 288.
4. محمودی، میمند؛ محمد، فروزنده؛ دهکردی، لطف‌الله؛ احمدی‌نژاد، مصطفی (1388).«الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان»، نشریۀ کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 1(2)، ص 30-1.
 
5. Agarwal R.& Prasad J.(1997). "The role of innovation characteristics and perceived voluntariness in the acceptance of information technologies." Decision Sciences, 28(3), p: 557-582.
6. Ajzen ,I.(1989). "Attitude, structure, and behavior, in: A.R. Pratkanis, S.J. Breckler, A.G. Greenwald (Eds.), Attitude Structure and Function, Lawrence Erlbaum Associates." Hillsdale, NJ, p. 241–274.
7. Ajzen, I.(1985). "From intention to actions: a theory of planned behavior, in: J. Kuhl, J. Beckmann (Eds.), Action Control: From Cognition to Behavior." Springer-Verlag, New York,Q NY, p. 11–39.
8. Al-Gahtani,S.S. (2011). "Modeling the electronic transactions acceptance using an extended technology acceptance model." Applied Computing and Informatics , 9(1),p. 47–77 .
9. Al-Hajri, S. (2008). "The Adoption of e-Banking: The Case of Omani Banks". International Review of Business Research Papers, 4(5), p. 31-58.
10. Al-maghrabi T. & Dennis C. (2010). "Antecedents of continuance intentions towards e-shopping:the case of Saudi Arabia." Journal of Enterprise Information Management, 24(1), p. 85-111.
11. Baier, D. & Stuber, E. (2010). "Acceptance of recommendations to buy in online retailing." Journal of Retailing and Consumer Services, 17, p. 173–180.
12. Berthon, P.,pitt,L.,&Watson, R.T.(1996). “The world wide web as an advertising medium:Toward an understanding of conversion efficiency”. Journal of advertising Research, 36(1), p. 43-54.
13. Bhattacherjee A (2000). “Acceptance of e-commerce services: the case of electronic brokerages”. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics , 30 (4), p. 411–420
14. Boon, G. and James, G. (2001). “Annual review of football finance season 2000–2001”. Manchester Deloitte and Touche Sport, p. 58.
15. Brown, M. & M. Nagel. (2002). “The Size of the Sport Industry in the United States: Underestsnding (Ed)”. 10 European Sport Managment Congress: Future of Sport Management Proceeding, Firenze: Italy: E A S, p: 108.
16. Brown,M.T.(1998,January). “An examination of content of official major league baseball team sites on the world wide web”. Cyber-Journal of sport marketing, 2(1)(on line), Available; http://www.cad.gu.edu.au/cjsm/brown.htm.
17. Burton, R., & Cornilles." R. Y. (1998). "Emerging theory in team sport sales: Selling tickets in a more competitive arena”. Sport Marketing Quarterly, 7(1), p. 29–37.
18. Chen, L . Gillenson M.L. & Sherrell D.L. (2002). "Enticing on-line consumers: an extended technology acceptance perspective." Information & Management , 39(8), p. 705–719.
20. Davis F.D Bagozzi R.P. & Warshaw P.R. (1989). "User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models." Management Science, 35(8), p. 982–1003.
21. Davis,F.D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology." MIS Quarterly, 13, p. 318–339.
22. dennis charles .french .tio &merrilees bill .(2004). "E.retailing (Routledge eBusiness)." first pulished rout ledge taylor, p. 88-111.
23. Fishbein M. & Ajzen I. (1975). "Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research." Addison- Wesley, Reading, MA, p.18-33.
24. Grazioli, S. Jarvenpaa, S.L. (2000). "Perils of Internet fraud: an empirical investigation of deception and trust with experienced Internet, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics." Part A: Systems and Humans ,30(4), p. 395–410.
25. Ha, S. & Stoel, L. (2009)." Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model." Journal of Business Research ,62, p. 565–571.
26. Helyar, J. (1996, October 4). "More NFL fans stay home: In some cities, attendance is thrown for a loss". The Wall Street Journal, p. 4.
27. Hernandez, B. & et al .(2008). "Extending the technology acceptance model to include the IT decision-maker:A study of business management software." Technovation, 28, p. 112–121.
28. Howard, D. R., & Crompton, J. L. (1995). "Financing Sport, Fitness Information Technology". Inc. Morgantown, WV, p. 108.
29. Kim, T. G. Lee J.H & Law R.(2008). "An empirical examination of the acceptance behaviour of hotel front office systems: An extended technology acceptance model." Tourism Management, 29, p. 500–513.
30. Kotler, P & Armstrong, G. (1997)". Principles of Marketing." 5th edition, Prentice Hall. P. 55-185.
31. Lassar, W.M., C. Manolis, & S.S. Lassar .(2005). "The Relationship Between Consumer Innovativeness, Personal Characteristics, and Online Banking Adoption" .International Journal of Bank Marketing, 23(2). p.176 – 199.
32. Lee, M.C. (2009). "Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit." Electronic Commerce Research and Applications, (8), p.130–141.
33. Li, S & Worthington, A. (2004). "The Relationship Between the Adoption of Internet Banking and Electronic Connectivity: An International Comparison". Discussion paper, School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Brisbane QLD, Australia. P. 45-95.
34. Liao, Z., Cheung, M.T. (2001). "Internet-based e-shopping and consumer attitudes: an empirical study". Information and Management, 38(5), p. 299 -306.
35. Lichtenstein,S & Williamson, K. (2006). "Understanding Consumer Adoption of Internet Banking: an Interpretive Study in the Australian Banking Context". Journal of Electronic Commerce Research, 7(2), p. 50.
36. Lin, W.B. Wang M.K. & Hwang K. (2010). "The combined model of influencing on-line consumer behavior." Expert Systems with Applications، (37), p. 3236–3247.
37. Lin,H.F.(2007). "Predicting consumer intentions to shop online: An empirical test of competing theories." Electronic Commerce Research and Applications, (6), p. 433–442.
38. McKnight, D.H., Chervany, N.L. (2002). "What trust means in e-commerce customer relationships: aninterdisciplinary conceptual typology". International Journal of Electronic Commerce, 6 (2), p. 35–60.
39. Martin, J. (1998). "Say Goodbye to Bankers' Hours". Management Review, 87(1), p. 33-37.
40. Matthew T.Brown. (2003). "An analysis of on line marketing in sport industry." Sport Marketing Quarterely, (12), Number 1, p. 49-55.
41. Mattila, A & Mattila, M. (2005). "How Perceived Security Appears in the Commercialization of Internet Banking". International Journal of Financial Services Management, 1(1), p. 89 – 101.
42. McGill, T.& Bax, S. (2007). “From beliefs to success: Utilizing an expanded TAM to predict web page development success”. International Journal of Technology and Human Interaction, 3(3), p. 36 – 53.
43. Padachi, K, Rojid, S & Seetanah, B. (2007). "Analyzing the Factors that Influence the Adoption Of Internet Banking in Mauritius". Proceedings of the 2007 Computer Science and IT Education Conference, p. 559-574.
44. Riemenschneider, C.K.& Hardgrave, B.C.(2001). "Explaining software development tool use with the technology acceptance model ."Journal of Computer Information Systems, 41(4), p: 1–8.
45. Rogers, E.M. (1983). "The Diffusion of Innovations." Third ed, Free Press, New York, NY, p.55-65.
46. Savitskie, K. Royne, Persinger, Grunhagen & Witt. (2007). "Norwegian Internet Shopping Sites: An application & extension of the technology acceptance model". Journal of Global Information Technology Management, 10(4), p. 54-73.
47. Street and Smith. (2002). "Dollars in sports: 194.6 spent in 2001." Sports Business Journal,11–17 March, p. 125–29.
48. Tan, M. & Teo, T.S.H. (2000). "Factors influencing the adoption of Internet banking. " Journal of the Association for Information Systems ,1(5), p. 1-42.
49. Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., & Davis, F.D. (2003). "User acceptance of information technology: toward a unified view". MIs Quarterly, 27(3), p. 425-478.
50. Vijayasarathy,L.R. (2004). "Predicting consumer intentions to use on-line shopping: the case for an augmented technology acceptance model." Information & Management, 41(6), p. 747–762.
51. Welfare, H., O'Reilly', N.,Kaptan, A. Nadeau, J. (2008). "If you can't win, why should I Buy a ticket?" .International Journal of Sport Finance ,( 3), P. 106- 118.