نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعۀ مدل تعهد‌ ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی بود. کلیۀ بانوان (۶۰۰۰N=) شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی شهرداری مشهد جامعۀ آماری این تحقیق را تشکیل دادند،که از بین آنها ۵۲۶ نفر به‌عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامۀ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پرسشنامۀ مدل تعهد­ ورزشی (اسکانلن، ۱۹۹۳) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تعهد ورزشی و لذت ورزشی با فرصت‌های مشارکت، سرمایه‌گذاری‌ شخصی، باور ‌سلامت و محدودیت‌های اجتماعی ارتباط مثبت و معنا‌دار وجود دارد، ولی با فعالیت‌های جایگزین رابطۀ معنا‌داری وجود ندارد. آزمون تحلیل مسیر نیز نشان‌ داد که محدودیت‌های اجتماعی، فرصت‌های مشارکت، جایگزین‌های مشارکت، سرمایه‌گذاری‌های شخصی و لذت ورزشی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، ولی باور‌ سلامت فقط به‌طور غیرمستقیم بر تعهد‌ ورزشی تأثیر داشت. در این مدل لذت‌‌ ورزشی متغیر میانجی در نظر گرفته شد. در قسمت اثر کل مشخص شد که فرصت‌های مشارکت بیشترین تأثیر (۳۸/۰=β) را بر تعهد ورزشی داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا نشان‌داد که به‌ترتیب ۶۰ و ۶۱ درصد از واریانس متغیرهای لذت و تعهد‌ ورزشی توسط متغیرهای برون‌زا قابل تبیین است. درنهایت، کلیۀ شاخص‌های برازش مدل نشان‌دهندۀ برازش مطلوب مدل بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of Sport Commitment Model in Women Participating in Sport Activities

نویسندگان [English]

 • elaheh hosseini 1
 • hasan bahrololoum 2
 • reza hosseini nia 3

1 MSc. Student of Sport Management, Shahrood University, Shahrood, Iran

2 . Associate Professor, Sport Management Department, Shahrood University, Shahrood, Iran

3 Assistant Professor, Sport Management Department, Shahrood University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examine sport commitment model in women participating in sport activities. The population of this study consisted of all women (N=6000) who participated in sport activities in Mashhad Municipality. 526 subjects were studied as the sample. The demographic and sport commitment model (Scanlan, 1993) questionnaires were used to collect the data. Findings indicated that sport commitment and sport enjoyment had a positive and significant relationship with involvement opportunities, personal investment, health attitude and social constraints, but no relationship with involvement alternatives. Path analysis test showed that social constraints, involvement opportunities, involvement alternatives, personal investments and sport enjoyment had direct and indirect effects on sport commitment, but health attitude just had an indirect effect on sport commitment. In this model, sport enjoyment played a role as a mediator variable. Also, the section of total effect indicated that involvement opportunities had the largest effect on sport commitment (β=0.38). R-square of endogenous variables indicated that %60 and %61 of sport enjoyment and commitment variances respectively was predictable by exogenous variables. Finally, the model showed a good fit to the data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport enjoyment
 • health attitude
 • involvement alternatives
 • personal investments
 • social constraints
 1.  

  1. حلاجی، محسن؛ زردشتیان، شیرین و تندنویس، فریدون. (۱۳۸۸). "ارتباط سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرای مربیان با تعهد بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران ". نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ ۱۱، صص ۴۴- ۲۷.
  2. سعیدی، علی‌اصغر. (۱۳۹۰). "بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان گرایش شهروندان به مشارکت در ورزش همگانی ". تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ، صص ۱۲۲ – ۱۴.
  3. فتحی، حسن. (۱۳۹۰). "رابطۀ بین رفتارهای رهبری مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان در لیگ برتر جودوی ایران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه گیلان، ص ۱۰۲.
  4. قدیمی، بهرام. (۱۳۹۰). "فرا تحلیل مطالعات ورزش در حوزۀ ورزش همگانی". تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ، ص ص ۲۸۶ – ۲۲۰.
  5. قاسمی، وجید. (۱۳۸۹). "مدلسازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های علوم اجتماعی ". اصفهان: نشر جامعه‌‌شناسان، ص ۵۲۰.
  6. کلاین، پل. (١٣٨٠). "راهنمای آسان تحلیل عاملی". ترجمۀ جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران: انتشارات سمت, ص ۲۵۴.
  7. لاورنس اس. میرز؛ گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (۱۳۹۱)." پژوهش چندمتغیری کاربردی". ترجمۀ حسن پاشاشریفی، ولی‌الله فرزاد، سیمین‌ رضاخانی، تهران: انتشارات رشد, ص ۸۱۰.
  8. میرحسینی، محمدعلی؛ مظفری، امیراحمد و هادوی، فریده. (۱۳۹۰). "روایی و پایایی مدل تعهد ‌ورزشی در میان دانشجویان ورزشکار". نشریۀ مدیریت ‌ورزشی، شمارۀ ۱۵، صص۱۲۱- ۱۰۵.
  9. میر غفوری، حبیب‌اله؛ صیادی، حسین و میر فخرالدینی، حیدر. (۱۳۸۷). "بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ۱، صص۱۰۰-۸۳.
  10. نادریان جهرمی، مسعود و هاشمی، هاجر. (۱۳۸۸). "عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی زنان کارمند شهر اصفهان". نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ ۲۳ (جزء اول)، صص۵۳- ۳۹.
  11. نوروزی سید‌حسینی، رسول؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ عسکری، سیامک و نوروزی سید‌حسینی، ابراهیم. (۱۳۹۰). "ارتباط رفتارهای حمایتی-استقلالی مربیان با تعهد‌ورزشی شمشیربازان نخبۀ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران". نشریۀ مدیریت ‌ورزشی، شمارۀ ۱۴، صص۱۵۹- ۱۳۹.
  12. واعظ موسوی، سید محمدکاظم و مسیبی، فتح‌اله. (۱۳۹۰). "روانشناسی ورزشی". تهران: انتشارات سمت، صص ۱۲۱- ۸۶.
   1. Boyst, J. P. (2009). "An examination of sport commitment in collegiate athletes". Unpublished Master of Science Thesis, Virginia, USA: The University of North Carolina at Greensboro, p: 87.
   2. Casper, J. M., Babkes, S. M. (2008). "Demographic predictors of recreational tennis participants’ sport commitment". Journal of Park and Recreation Administration, 3, pp: 93-115.
   3. Casper, M., Andrew, P. S. (2007). "Sport commitment differences among tennis players on the basis of participation outlet and skill level". Sport Management Review, 10, pp: 253-278.
   4. Choosakul, C., Vongjaturapat, N. (2009). "The sport commitment model: An investigation of structural relationships with Thai youth athlete populations". Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13, pp: 123–139.
   5. Grace, B. (2007). "Sport commitment over time in collegiate athletes". Unpublished Thesis, Fullerton, California State: California State University, pp: 6-11.
   6. Hemati Nezhad, M. A., Danesh Sani, K. (2012). "The effect of intrinsic motivation and sport commitment on the performance of Iranian national water polo team". International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(6), pp: 1173-1177.
   7. Jeon, J. H., Ridinger, L. L. (2009). "An examination of sport commitment of windsurfers". Journal of Sport Behavior, 32(3), p: 325.
   8. Lukwu, M., Guzmán Luján, F. (2011). "Sport commitment and adherence: A social-cognitive analysis". International Journal of Sport Science, VII(25), pp: 1885-3137.
   9. Matthew, E. D. (2012). "An examination of motivational, goal achievement, and sport commitment differences in youth team and individual tennis populations".Unpublished Master of Science Thesis, Greensboro, Virginia, USA: University of North Carolina, p: 87.
   10. Scanlan, T. ‌K., Russell, D. G., Magyar, T. M., Scanlan, L. A. (2009). "Project on elite athlete commitment (PEAK): III. An examination of the external validity across gender, and the expansion and clarification of the sport commitment model". Journal of Sport & Exercise Psychology, 31, pp: 685-705.
   11. Scanlan, T. K., Russell, D. G., Beals, K. P., Scanlan, L. A. (2003). "Project on elite athlete commitment (PEAK): II. A direct test and expansion of the sport commitment model with elite amateur sportsmen". Journal of Sport and Exercise Psychology, 25, pp: 377-401.
   12. Scanlan, T. K., Carpenter, M., Schmidt, S., Keeler, Ch .(1993). "The sport commitment model". Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, pp: 1-15.
   13. Sousa, C., Torregrosa, M., Viladrich, C., Villamarín, F., Cruz, J. (2007). "The commitment of young soccer players". Psicothema, 19(2), pp: 256-262.
   14. Weiss, W. M, Weiss, M. R. (2006). "A longitudinal analysis of commitment among competitive female gymnasts". Psychology of Sport and Exercise, 7, pp: 309–323.
   15. Wilson, M., Rodgers, W. M., Carpenter, P. J., Hall, C., Hardy, J., Fraser, Sh. N. (2004). "The relationship between commitment and exercise behavior". Psychology of Sport and Exercise Journal, 5, pp: 405–421.
   16. Young, B. W., Medic, N. (2011). "Examining social influences on the sport commitment of Masters Swimmers". Psychology of Sport and Exercise Journal, 12, pp: 168- 175.