نویسنده = ������������ ��������
واکاوی پدیدارشناختی پیامدهای خطاهای شناختی مدیران ورزشی با کاربست مدل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

علی قربان رستمی؛ امید صفری؛ کاملیا عبدی؛ احمد ترکفر