نویسنده = �������������� ��������
اثر ملی‌گرایی، قوم‌گرایی و جهان شهرگرایی مصرفی بر ترجیح خرید برندهای ورزشی داخلی به خارجی در میان دانشجویان: نقش میانجی کیفیت عملکرد محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

شکوفه درسازان؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی


طراحی مدل بهبود مدیریت جهادی بر پایة رهنمود های رهبر انقلاب در ورزش کشور با رویکرد طرح‌های آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی


ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران با روش (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

افشین شریفی؛ شهاب بهرامی؛ حسن صفی خانی


شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین‌المللی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 767-781

منا فرزادفر؛ فرید گنجی؛ شهاب بهرامی


شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-160

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی