نویسنده = ���������� ��������
شناسایی عوامل اثرگذار بر مدیریت جمعیت انبوه در ورزشگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

بهروز شفقتی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی