نویسنده = ���������� ������������ ����������
نقش آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1197-1213

مجتبی قاسمی سیانی؛ سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی