نویسنده = ������������ ��������
طراحی مدل حمایت از حقوق مالکیت فکری در ورزش ایران

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 903-922

هلنا خسروی؛ فرشاد امامی؛ محسن اسمعیلی؛ سید عماد حسینی