نویسنده = ���������� ������������
تحلیل پراکندگی و ارزیابی میزان دسترسی به کاربری های ورزشی بر پایه داده های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

آرام مرادی؛ علیرضا دبیر؛ سید نعمت خلیفه


طراحی مدل ارتباطی بین نگرش به خرید محصولات تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصولات ورزشی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 871-889

علیرضا دبیر؛ شهرام نظری؛ مهیار رسولی؛ محمدحسین قربانی