نویسنده = ������������ ����������������
مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 759-788

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری