نویسنده = ���������������� ���������������� ��������������
شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 521-546

ستاتیرا روحانیان برفجانی؛ لقمان کشاورز؛ لیلا محمدی