نویسنده = �������� �������������� ����������
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 979-995

علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی