نویسنده = ���������� ����������
طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1295-1320

پریسا اکبری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ نوشین بنار