نویسنده = ������������ �������� ��������
شناسایی مولفه‏های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مفهومی ( ارائه یک نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

روح الله عسگری گندمانی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علی دوست؛ محمد حسین رحمتی


علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

محسن صادقیان؛ قدرت الله باقری؛ حمید رودباری؛ علی صابری