نویسنده = ���������� ������ ������������ �������� ��������
تدوین استراتژی‌های توسعة سلامت با رویکرد فعالیت‌های بدنی و ورزشی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 787-807

محمد حسین میرزا راه کوشکی؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری