نویسنده = ������������ ������ ������������
اولویت‌بندی موانع جذب حمایت مالی از ورزش حرفه‌ای در شهرصنعتی البرز (استان قزوین)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 203-219

سید علیرضا شریفی؛ امین دهقان قهفرخی


بررسی تأثیر ورزش بر کاهش انحرافات اجتماعی (مطالعة موردی: دانش‌آموزان متوسطة دوم شهرستان شهرکرد)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1187-1201

سید علیرضا شریفی؛ نجمه عبداللهی؛ امین دهقان قهفرخی