نویسنده = ���������� ��������
کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 121-138

حبیب هنری؛ علی خزایی


شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 599-616

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده