نویسنده = ������������ ��������
طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

شعله استاد حسن بنا؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار