نویسنده = �������������� �������� ������������ ������
شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1203-1232

رضا حیدری؛ احسان اسداللهی؛ عمر علیزایی یوسف آبادی