نویسنده = �������������� ��������������
نقش هویت تیم ورزشی و سازمانی بر موفقیت برنامه های بازاریابی سببی ورزشی(مورد مطالعه: شرکت میزو)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 89-106

محمدرضا اسدپور؛ روح الله نیکخواه کیارمش؛ محمد خبیری