نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 273-290

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ حمیدرضا میرصفیان