نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 512-495

اسفندیار خسروی زاده؛ بهروز رحمانی