نویسنده = �������� ���������� ��������
شناسایی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزش قهرمانی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 761-785

هادی باقری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ امین رشید لمیر