نویسنده = �������������������� ����������
تبیین و تدوین الگوی تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیتۀ ملی المپیک ج.ا.ا

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 697-714

سیدمحمد کاشف؛ قدرت الله باقری؛ آزیتا شهپرتوفیق